Fuglsang Musikforening


Foreningens vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR FUGLSANG MUSIKFORENING

1

Foreningens navn er Fuglsang Musikforening. Foreningen er stiftet den 31. marts 1996, og har sit hjemsted i Fuglsangs hovedbyg­ning, Toreby, Lolland.

2

Foreningens formål er at opretholde og videreføre Fuglsangs musiktraditioner, bl.a. ved afholdelse af offentlige koncerter i musiksalen. Arrangementerne tilrettelægges i samarbejde med Fuglsangs ejer, Det Classenske Fidei­cammis, og i overensstemmelse med de af Fideicommiset fastsatte bestemmelser for bygningens anvendelse.

3

Medlemsskab af foreningen er mod et årligt kontingent åbent for alle Kontingentet fast­sættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medledlernmer får rabat ved deltagelse i arrangementer, og modtager regelmæssig oriente­ring om disse.

4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel indkaldes på bestyrelsens for­anledning, eller efter skriftligt forlangende fra mindst 25 medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning og regnskabet tilstilles Det Classenske Fideicommnis.

5

Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være bosiddende på Lolland-Falster. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Beslutninger tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden eller ved dennes forfald af to medlemmer af bestyrel­sen i forening. Bestyrelsesposterne er ulønnede.

6

Foreningens regnskabsår er kalenderåre Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

7

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, når indkaldelsen indeholder forslag til ændringer.

8

Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når det af indkaldelsen fremgår, at dette er et punkt på dagsordenen. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue anvendes til et musikalsk formål ef­ter bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på Fuglsang ved ordinær generalforsamling den 12. maj 1996.