Fuglsang Musikforening


Generalforsamling

 

Generalforsamling, søndag d. 24. april 2016 kl. 13.00

Referat:

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Erling Skafte-Pedersen, som valgtes.
ESP fastslog at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, men som et
kuriosum redegjorde han for, at der i vedtægterne står, at generalforsamlingen
finder sted i maj, og vi måtte konstatere vi er i april. Der var dog ingen indvendinger fra forsamlingen , som talte 17 deltagere.

2. Bestyrelsens beretning ved Lene Simonsen.
Lene fortalte om årets koncerter og fremhævede især koncerten med André Schiff og koncerten med Unge spiller Klassisk, der indledte efterårssæsonen.
Lene mindedes Lars Grunth, et mangeårigt og skattet medlem af bestyrelsen,
som gik bort ved årets start.
Lene takkede vores mange sponsorer, uden hvis bidrag det ikke er muligt at gennemføre de 9 årlige koncerter af høj musisk kvalitet.
Endvidere takkede Lene Boje Marstal for 10 års formandskab for foreningen.
På spørgsmål fra forsamlingen om hvorvidt koncerterne fremover bliver holdt på Fuglsang, svarede Lene, at det er intentionen. En enkelt koncert i programmet for 16/17 er flyttet til Kumus (det tidligere forvalterbolig). Det skyldes, at salen er booket til fest. Det må siges at være heldigt, at vi har Kumus som mulighed for stadig at kunne fastholde 1. søndag i måneden som koncertdag.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Boje Marstal takkede og fortalte hvordan det gik til han i sin tid kom til Fuglsang. Han nævnte, at han i sin formandsperiode havde manglet en dirigentklokke, så han forærede den nye formand en sådan.

3. Regnskab ved Flemming Egholm.
Kassereren fremlagde et mere optimistisk regnskab end sidste år. Årets resultat var et plus på 15235 kr., hvilket bl.a skyldtes tilskud fra Brebøl fonden, Raaco, Solistforeningen og Oticon.
Da aftalerne for 16/17 allerede er i hus, er det vigtigt for foreningen at have en kassebeholdning, der svarer til året forbrug.
Forsamlingen klappede af kassereren for hans store indsats og godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
Der budgetteres med et underskud på 7750 kr. Dog regnes der med at det
dækkes af tilskud.
Kontingen og budget godkendt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog, at kombibilletten i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum hævedes fra 200 kr til 225 kr pr koncert med virkning fra 1. september.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Ingen yderligere forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
3 Bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Lene Simonsen
Flemming Egholm
Boje Marstal
Alle genvalgtes
På den ledige plads i bestyrelsen indtrådte Aase Sløgedal, tidligere suppleant i.
Suppleanter:
Frans Jacoby blev genvalgt.
Som ny suppleant valgtes Stine Tychsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Erling Skafte-Petersen genvalgt
Revisorsuppleant Jens Peter Hansen genvalt

8. Eventuelt.
På spørgsmål om Brebøl-fonden fortalte Boje hvordan det gik til, at fonden viste interesse for Fuglsang Musikforening.
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Referent Dorte Jørgensen